Thursday, April 30, 2015

Top 10 - April 2015

Top 10 - April 2015
GAS RAG “On the Beach” ep (Lengua Armada)
AJAX “Drag Down” ep (Katorga Works)
BAD JESUS EXPERIENCE “III” 10” (Nunchakupunk / Popo’s Bistro)
CONCRETE ASYLUM “11 song” ep (Self-Released)
DEFORMITY “Fracture” ep (Katorga Works / Toxic State)
WASTOIDS “Dangerous Species” ep (High Anxiety)
DRUGS OF FAITH “Architectural Failures” 12” (Malokai)
MALOKIO demo (Self-Released)
IDNS “Mental Torpor” ep (Self-Released)
KELLERASSELN “Mittelmeerromantik" ep (Sengaja / Treammer Pogo)

Labels
* LENGUA ARMADA - martincrudo@yahoo.com
* KATORGA WORKS - katorgaworks.bigcartel.com
* NUNCHAKUPUNK - nunchakupunk@gmail.com / POPO’S BISTRO - vaski@netikka.fi
* CONCRETE ASYLUM - https://concreteasylum.bandcamp.com
* TOXIC STATE - toxicstaterecords@gmail.com
* HIGH ANXIETY - highanxiety416.blogspot.com
* MALOKAI - BP 536, 21014 Dijon Cedex, France, malokadistro.com
* MALOKIO - malokio.bandcamp.com
* IDNS - idnscrust.bandcamp.com
* SENGAJA - sengajarecords.bandcamp.com / TREAMMER POGO - treammer-pogo-de.vu

No comments:

Post a Comment